Почитувани колеги,
Задоволство ни е да Ви поканиме на стручниот состанок на специјалистите по орална хирургија на Македонија:

ТЕМА: Превенција и тераписки пристап кон компликациите во оралната хирургија и имплантологијата

ПРОГРАМА

09:00-10:00 Регистрација на учесниците
10:00-10:10 Отварање на симпозиумот
Доц.д-р Марија Пеева Петреска
(претседател на ЗСОХМ)
10:10-10:20 Ана Шукриева Филипчева
„Употреба на Nymer кај акутна болка по оралнохируршки интервенции” (Алкалоид)
10:20-10.40 Проф.д-р Борис Величковски
„Повреда на долен алвеоларен нерв при екстракција на импактирани долни трети молари“
10:45-11:30 Доц.д-р Димитар Филчев
„Протетски трикови за постигнување на предвидливи естетски резултати и превенција на компликации во имплантологијата“
11:30-11:50 Науч.сор.д-р Марина Кацарска
„Причини за неуспех на перианикалната хирургија:
Проблем на канални Истмуси“
12:00-12:30 Кафе пауза
12:30-12:50 Проф.д-р Владимир Поповски
презентер: Ас.д-р Горан Панчевски
„Малигни тумори на орофаринкс со потекло од мали плункови жлезди:
Анализа на дијагностиката и третманот
12:50-13:10 Науч.сор.д-р Даниела Велеска-Стевковска
„Современи насоки и препораки за апликација на ласерската енергија кај Периимплантитите“
13:10-13:30 ДИСКУСИЈА
13:30-15:00 Организациски дел

Дискусија за акутните проблеми во секојдневната оралнохируршка пракса и насоки за надминување на истите
Акредитирано со 8 бода за пасивно учество и 12 бода за активно учество

За членови на МСД (платена члeнарина во МСД за 2014 година) : 1.000 денари
За останати учесници: 1.500 денари
Уплата на жиро сметка: МСД- спец. по орална хирургија
ж-ска:300000002058764
депонент: Комерцијална банка АД Скопје