Д-р. Гордана Апостолова

Електронска пошта:

g.aposolova@zsoh.com.mk

Д-р Гордана Апостолова е родена во Скопје на 6.6.1966 година. Дипломирала на Стоматолошкиот факултет во Скопје во 1989 година.Се вработила на Клиниката за орална хирургија како клинички лекар во 1997 година. Во 2003 година ја завршува специјализацијата по орална хирургија на Катедрата по орална хирургија на Стоматолошкиот факултет во Скопје.Магистрирала во 2011 година на тема „Промени на концентрацијата на глукоза во крв кај пациенти со контролиран дијабет при оралнохируршки интервенции”. Со степенот доктор на стоматолошки науки се стекнува во 2015 со одбрана на дисерацијата „Влијание на коскените маркери во проценка на минерализацијата на оралнохируршки коскени дефекти кај пациенти со diabetes mellitus”.Во 2017 година избрана е за претседател на Здружението на специјалисти по орална хирургија во склоп на Македонското стоматолошко друштво.Публицистичкиот опус опфаќа 60 научно-стручни трудови, учество во два проекти и две клинички студии и бројни коменторства на специјализанти по орална хирургија.Потесно поле на интерес и се оралнохируршки интервенции кај пациенти со дијабетес и пациенти со остеопороза на бисфосфонатна терапија.

ПРОФ.Д-Р МАРИЈА ПЕЕВА ПЕТРЕСКА

Електронска пошта:

m.peeva_petreska@zsoh.com.mk

Марија Пеева-Петреска на Стоматолошкиот факултет во Скопје дипломира во 1987 година а во редовен работен однос е од 1990 година на Клиниката за орална хирургија. Специјалистичкиот испит го положила во 1996 година.Магистерскиот труд (2002) и докторската дисертација (2007) од областа орална хирургија ги реализира на Стоматолошкиот факултет при Универзитетот “Св.Кирил и Методиј” во Скопје.Во континуитет остварува професионални стручни и научни престои во EUROMED CLINIC – Furth, Germany 2002; Mannheim, Germany 2002; Универзитетскиот Клинички Центар во Atlanta, USA “EMORY UNIVERSITY” – 2005; 2006 на Клиничкиот центар во Љубљана, Словенија. Како член на домашни и интернационални професионални организации, д-р Пеева учествува на бројни европски и светски конгреси, симпозиуми и курсеви.Автор е и на две монографии, објавени во 2008 година. Првата “Коскени супституенти и биолошки медијатори за аугментација на дентоалвеоларниот скелет” е резултат на нејзината поблиска професионална преокупација и втората “Дентален менаџмент при оралнохируршки интервенции кај пациенти со кардиоваскуларни заболувања” се однесува на современиот концепт на протокол за работа кај оваа група на ризични пациенти.Автор или коавтор е на голем број стручно-научни трудови публицирани или презентирани во земјата и во странство.

ПРОФ.Д-Р БОРИС ВЕЛИЧКОВСКИ

Електронска пошта:

b.velickovski@zsoh.com.mk

CV

ПРОФ Д-Р ОЛИВЕР ДИМИТРОВСКИ

Електронска пошта:

o.dimitrovski@zsoh.com.mk

CV