loader image

Здружение на специјалисти по орална хирургија на Македонија Zdruzenie na specijalisti po oralna hirugija na Makedonija zsoh зсох

Одбори >

Научен одбор

ПРОФ.Д-Р МАРИЈА ПЕЕВА ПЕТРЕСКА
Електронска пошта : m.peeva_petreska@zsoh.com.mk

Марија Пеева-Петреска на Стоматолошкиот факултет во Скопје дипломира во 1987 година а во редовен работен однос е од 1990 година на Клиниката за орална хирургија. Специјалистичкиот испит го положила во 1996 година.Магистерскиот труд (2002) и докторската дисертација (2007) од областа орална хирургија ги реализира на Стоматолошкиот факултет при Универзитетот “Св.Кирил и Методиј” во Скопје.Во континуитет остварува професионални стручни и научни престои во EUROMED CLINIC – Furth, Germany 2002; Mannheim, Germany 2002; Универзитетскиот Клинички Центар во Atlanta, USA “EMORY UNIVERSITY” – 2005; 2006 на Клиничкиот центар во Љубљана, Словенија. Како член на домашни и интернационални професионални организации, д-р Пеева учествува на бројни европски и светски конгреси, симпозиуми и курсеви.Автор е и на две монографии, објавени во 2008 година. Првата “Коскени супституенти и биолошки медијатори за аугментација на дентоалвеоларниот скелет” е резултат на нејзината поблиска професионална преокупација и втората “Дентален менаџмент при оралнохируршки интервенции кај пациенти со кардиоваскуларни заболувања” се однесува на современиот концепт на протокол за работа кај оваа група на ризични пациенти.Автор или коавтор е на голем број стручно-научни трудови публицирани или презентирани во земјата и во странство.

ПРОФ.Д-Р БОРИС ВЕЛИЧКОВСКИ
Електронска пошта : b.velickovski@zsoh.com.mk

CV

ПРОФ Д-Р ОЛИВЕР ДИМИТРОВСКИ
Електронска пошта : o.dimitrovski@zsoh.com.mk

 CV