loader image

Здружение на специјалисти по орална хирургија на Македонија Zdruzenie na specijalisti po oralna hirugija na Makedonija zsoh зсох

ВТОРИ КОНГРЕС ЗА ОРАЛНА ХИРУРГИЈА И ИМПЛАНТОЛОГИЈА 2-3 ОКТОВМРИ 2020

Останати настани

„Современи насоки за водена ткивна регенерација-можности и ограничувања”

Дознај Повеќе

ПРЕДНОСТИ НА МИНИМАЛНО ИНВАЗИВНИ ТЕРАПИСКИ МЕТОДИ КАКО ИМПЕРАТИВ ВО ЛИЦЕВО-ВИЛИЧНАТА ХИРУРГИЈА

Дознај Повеќе

МЕНАЏМЕНТ НА КОМПЛИКАЦИИТЕ ВО ОРАЛНАТА ХИРУРГИЈА И ИМПЛАНТОЛОГИЈА

Дознај Повеќе

СОВРЕМЕНИ ДИЈАГНОСТИЧКИ И ТЕРАПИСКИ КОНЦЕПТИ ВО ОРАЛНАТА ХИРУРГИЈА И ИМПЛАНТОЛОГИЈА

Дознај Повеќе

СИМПОЗИУМ 2013

Дознај Повеќе

ПРЕВЕНЦИЈА И ТЕРАПИСКИ ПРИСТАП КОН КОМПЛИКАЦИИТЕ ВО ОРАЛНАТА ХИРУРГИЈА И ИМПЛАНТОЛОГИЈАТА

Дознај Повеќе