preloder

Здружение на специјалисти по орална хирургија на Македонија Zdruzenie na specijalisti po oralna hirugija na Makedonija zsoh зсох

Останати настани

slika prva objava (1)
„Современи насоки за водена ткивна регенерација-можности и ограничувања”

Дознај Повеќе

prednosti
ПРЕДНОСТИ НА МИНИМАЛНО ИНВАЗИВНИ ТЕРАПИСКИ МЕТОДИ КАКО ИМПЕРАТИВ ВО ЛИЦЕВО-ВИЛИЧНАТА ХИРУРГИЈА

Дознај Повеќе

bushi
МЕНАЏМЕНТ НА КОМПЛИКАЦИИТЕ ВО ОРАЛНАТА ХИРУРГИЈА И ИМПЛАНТОЛОГИЈА

Дознај Повеќе

современи
СОВРЕМЕНИ ДИЈАГНОСТИЧКИ И ТЕРАПИСКИ КОНЦЕПТИ ВО ОРАЛНАТА ХИРУРГИЈА И ИМПЛАНТОЛОГИЈА

Дознај Повеќе

simpozium 2013
СИМПОЗИУМ 2013

Дознај Повеќе

prevencija
ПРЕВЕНЦИЈА И ТЕРАПИСКИ ПРИСТАП КОН КОМПЛИКАЦИИТЕ ВО ОРАЛНАТА ХИРУРГИЈА И ИМПЛАНТОЛОГИЈАТА

Дознај Повеќе