loader image

Здружение на специјалисти по орална хирургија на Македонија Zdruzenie na specijalisti po oralna hirugija na Makedonija zsoh зсох

Настани

ОНЛАЈН СИМПОЗИУМ СО МЕЃУНАРОДНО УЧЕСТВО - Современ Оралнохирушки пристап кон пациентите со ризик

Дознај Повеќе

СИМПОЗИУМ 2013

Дознај Повеќе

ВТОРИ КОНГРЕС ЗА ОРАЛНА ХИРУРГИЈА И ИМПЛАНТОЛОГИЈА 2-3 ОКТОВМРИ 2020

Дознај Повеќе

ПРЕВЕНЦИЈА И ТЕРАПИСКИ ПРИСТАП КОН КОМПЛИКАЦИИТЕ ВО ОРАЛНАТА ХИРУРГИЈА И ИМПЛАНТОЛОГИЈАТА

Дознај Повеќе

СОВРЕМЕНИ НАСОКИ ЗА ВОДЕНА ТКИВНА РЕГЕНЕРАЦИЈА - МОЖНОСТИ И ОГРАНИЧУВАЊА
ПРЕДНОСТИ НА МИНИМАЛНО ИНВАЗИВНИ ТЕРАПИСКИ МЕТОДИ КАКО ИМПЕРАТИВ ВО ЛИЦЕВО-ВИЛИЧНАТА ХИРУРГИЈА

Дознај Повеќе