preloder

Здружение на специјалисти по орална хирургија на Македонија Zdruzenie na specijalisti po oralna hirugija na Makedonija zsoh зсох

Настани

slika prva objava (1)
СОВРЕМЕНИ НАСОКИ ЗА ВОДЕНА ТКИВНА РЕГЕНЕРАЦИЈА - МОЖНОСТИ И ОГРАНИЧУВАЊА
prednosti
ПРЕДНОСТИ НА МИНИМАЛНО ИНВАЗИВНИ ТЕРАПИСКИ МЕТОДИ КАКО ИМПЕРАТИВ ВО ЛИЦЕВО-ВИЛИЧНАТА ХИРУРГИЈА

Дознај Повеќе

simpozium 2013
СИМПОЗИУМ 2013

Дознај Повеќе

современи
СОВРЕМЕНИ ДИЈАГНОСТИЧКИ И ТЕРАПИСКИ КОНЦЕПТИ ВО ОРАЛНАТА ХИРУРГИЈА И ИМПЛАНТОЛОГИЈА

Дознај Повеќе

prevencija
ПРЕВЕНЦИЈА И ТЕРАПИСКИ ПРИСТАП КОН КОМПЛИКАЦИИТЕ ВО ОРАЛНАТА ХИРУРГИЈА И ИМПЛАНТОЛОГИЈАТА

Дознај Повеќе

bushi
МЕНАЏМЕНТ НА КОМПЛИКАЦИИТЕ ВО ОРАЛНАТА ХИРУРГИЈА И ИМПЛАНТОЛОГИЈА

Дознај Повеќе